Kawasaki

Address 2-11 Ekimae-Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0007 1F, Miyako Bldg.
Tel 044 - 230 - 3810
Business hours

11:00 - 27:00

Number of seats

11 counter seats

No smoking time

Smoke-free

Parking No